NL EN

Verhuur voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • All Liquids Piping: All Liquids Piping B.V.
 • Huurder: de contractpartij van All Liquids Piping B.V.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Voor zover van deze voorwaarden tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken met wederzijdse overeenstemming, gelden deze voorwaarden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst inzake huur en verhuur van zaken, inclusief hiermee verband houdende diensten tussen All Liquids Piping en Huurder waarop All Liquids Piping deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst; huurperiode

 1. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging van All Liquids Piping, door ondertekening van de overeenkomst door partijen of wanneer All Liquids Piping met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.
 2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de opdrachtbevestiging is vermeld. De huurperiode gaat in op het moment van vertrek van het materiaal uit het magazijn van All Liquids Piping en eindigt op het moment waarop het huurmateriaal door of namens Huurder in gereinigde toestand is ontvangen door All Liquids Piping bij haar magazijn. Tussen het moment van afhalen en tot het moment van ontvangst door All Liquids Piping is het huurmateriaal voor risico van Huurder.

Artikel 4 Huurprijs, betaling, incassokosten

 1. Facturering vindt plaats over tweewekelijkse perioden en aan het eind van de huurovereenkomst tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Betaling van de huurprijs dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van All Liquids Piping. Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 15% per jaar. 
 2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 
 3. Berekening van huurprijs geschiedt op de volgende wijze. Bij een huurperiode korter dan één week geldt:

   Dagen  Prijs t.o.v. weekprijs
   1  0,33
   2  0,45
   3  0,6
   4  0,73
   5  0,83
   6  0,92
   7  1

  Een week is zeven dagen.

 4. De huurprijs is exclusief BTW en eventuele verzekeringen en inclusief levering en montage.
 5. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de huurovereenkomst, gesloten voor bepaalde tijd, blijft het overeengekomen huurbedrag door Huurder verschuldigd. Indien het mogelijk is het huurmateriaal onder dezelfde voorwaarden en gedurende dezelfde huurperiode aan derden te verhuren, zullen de ontvangen bedragen, onder aftrek van gemaakte extra kosten, verrekend worden met het door Huurder verschuldigde. 
 6. Indien het huurmateriaal ten gevolge van gebreken niet kan worden gebruikt, is Huurder desondanks verplicht de volledige huurprijs te betalen. Dit is slechts anders indien de gebreken direct aan All Liquids Piping zijn gemeld, het huurmateriaal zich binnen de Nederlandse landsgrenzen bevindt en de gebreken niet binnen 24 uur na melding door All Liquids Piping zijn verholpen; in dat geval is Huurder, zolang hij van het huurmateriaal geen gebruik kan maken nadat 24 uur na de melding van de gebreken aan All Liquids Piping zijn verstreken, geen huurprijs verschuldigd. Indien het huurmateriaal buiten de Nederlandse landsgrenzen is gebracht zijn alle kosten voor onderhoud en reparatie, inclusief vervanging, voor rekening van Huurder onafhankelijk van de oorzaak. 
 7. Ingeval de kosten van All Liquids Piping stijgen ten gevolge van wijzigingen in wet- en/of regelgeving heeft All Liquids Piping het recht de huurprijs te verhogen.
 8. Is Huurder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is All Liquids Piping gerechtigd het huurmateriaal te allen tijde terug te halen en komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Huurder.

Artikel 5 Levering van het huurmateriaal en emballage

 1. Het huurmateriaal wordt door All Liquids Piping afgeleverd en geïnstalleerd bij Huurder, tenzij anders overeengekomen. Transport van het huurmateriaal van en naar magazijnen van All Liquids Piping geschiedt voor rekening van Huurder. Als bewijs van in ontvangst name door All Liquids Piping zal door All Liquids Piping een retourbon worden afgetekend.
 2. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is via de verharde weg en geschikt is voor aflevering en plaatsing van het huurmateriaal. Huurder zal All Liquids Piping vrijwaren voor mogelijke aanspraken van derden terzake.
 3. Huurder is verantwoordelijk voor de eventuele emballage van het huurmateriaal en zal dit gedurende de huurperiode opslaan voor eigen rekening en risico.

Artikel 6 Verplichtingen van Huurder

 1. All Liquids Piping stelt het huurmateriaal in goede en gereinigde staat ter beschikking aan Huurder. Huurder zal het huurmateriaal op het einde van de huurperiode aan All Liquids Piping retourneren in dezelfde staat, inclusief spoelverklaring zoals vermeld in het desbetreffende formulier, als waarin hij het huurmateriaal aan het begin van de huurperiode heeft ontvangen. Klachten dienen binnen 24 uur na de ter beschikking stelling van het huurmateriaal schriftelijk bij All Liquids Piping te zijn aangemeld. Met verstrijken van genoemde periode vervalt het recht op reclame. Reclames geven Huurder geen recht zijn betalingen op te schorten, compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Huurder is verplicht het huurmateriaal als een goed huisvader, voor het doel waarvoor het bestemd is en zorgvuldig te gebruiken. Het huurmateriaal is ingericht voor normale bedrijfstoestanden.
 3. Het is Huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van All Liquids Piping niet toegestaan het huurmateriaal weder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, te bezwaren, te vervreemden, te (laten) certificeren en/of keuren en te (laten) demonteren en/of repareren. Het huurmateriaal blijft te allen tijde eigendom van All Liquids Piping.
 4. All Liquids Piping heeft het recht om het huurmateriaal tijdens de huurperiode te vervangen door gelijkwaardig huurmateriaal, zonder dat dit Huurder recht op ontbinding of schadevergoeding geeft. Huurder dient hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.
 5. Indien het huurmateriaal door Huurder niet in dezelfde goede en gereinigde staat wordt geretourneerd aan All Liquids Piping als waarin hij het huurmateriaal aan het begin van de huurperiode heeft ontvangen en All Liquids Piping direct, dan wel uiterlijk binnen een termijn van24 uur, na in ontvangst name van het huurmateriaal Huurder in kennis heeft gesteld van geconstateerde schade, vermissingen, verontreinigingen en/of gebreken, is Huurder aansprakelijk voor alle in dit kader door All Liquids Piping gemaakte kosten (zoals huurderving, reparatie- en reinigingskosten), onverminderd de overige aan All Liquids Piping toekomende rechten.

Artikel 7 Montage- en demontagewerkzaamheden

Indien geen plaatsing en/of (de)montage overeengekomen is, dient Huurder zich te houden aan de meegeleverde instructies. Indien wel plaatsing en/of (de)montage is overeengekomen gelden de volgende bepalingen:

 1. Huurder is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen, en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het plaatsen en/of (de)monteren van het huurmateriaal en/of de juiste werking van het huurmateriaal in gemonteerde staat. 
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt Huurder in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

  a) zodra de werknemers van All Liquids Piping op de plaats van opstelling zijn aangekomen, zij hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien dat noodzakelijk is, buiten de normale werkuren, vooropgesteld dat dit tijdig aan Huurder is medegedeeld;

  b) geschikte accommodatie en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen ter plaatse aanwezig zijn;

  c) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;

  d) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag, (de)montage en plaatsing van het verhuurde;

  e) de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap, emballage en andere zaken aanwezig zijn;

  f) de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enzovoorts daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van Huurder normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van All Liquids Piping staan;

  g) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming met de richtlijnen voor VCA gecertificeerd werk alsmede dat, in het kader van de werkzaamheden door All Liquids Piping aan alle overheidsvoorschriften is voldaan;

  h) bij aanvang van en tijdens de werkzaamheden alle benodigde producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

 3. Schade en kosten, ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Huurder.

Artikel 8 Onderhoud; reparaties

 1. De kosten van reparaties inclusief bijkomende kosten, zoals reiskosten, die niet voortvloeien uit de normale slijtage van het huurmateriaal, komen voor rekening van Huurder.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien All Liquids Piping toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst is de aansprakelijkheid van All Liquids Piping, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van All Liquids Piping beperkt tot 10.000 Euro exclusief BTW.
 2. All Liquids Piping sluit aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uit. Elke aansprakelijkheid van All Liquids Piping jegens Huurder vervalt na verloop van één jaar nadat de overeenkomst is geëindigd.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van All Liquids Piping of haar leidinggevende ondergeschikten.
 4. Huurder verplicht zich All Liquids Piping te vrijwaren tegen alle aanspraken die derden tegen All Liquids Piping als All Liquids Piping en/of als eigenaar van het huurmateriaal te dier zake mochten doen gelden.
 5. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard en door welke oorzaak ook (waaronder tevens wordt verstaan: schade aan derden, schade ontstaan door toedoen van derden, en gevolgschade, inclusief huurderving) ontstaan door of aan het huurmateriaal gedurende de huurperiode. In geval van vermissing, diefstal, beschadiging of tenietgaan van het huurmateriaal is Huurder verplicht All Liquids Piping hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Onverminderd hetgeen in de eerste zin is bepaald dient Huurder in geval van vermissing, diefstal, of tenietgaan van het huurmateriaal aan All Liquids Piping een bedrag gelijk aan de nieuwwaarde van het huurmateriaal te betalen als vergoeding voor het huurmateriaal.

Artikel 10 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Verhuurvoorwaarden verstaan elke van de wil van All Liquids Piping onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van All Liquids Piping of diens leveranciers.

Artikel 11 Opschorting en Ontbinding

 1. Indien Huurder niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stellen van Huurder of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is All Liquids Piping te harer de keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. Indien de behoorlijke nakoming door All Liquids Piping ten gevolge van een of meer omstandigheden die niet voor rekening van All Liquids Piping komen, waaronder de omstandigheden in artikel 10 genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft All Liquids Piping het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. All Liquids Piping is in de gevallen genoemd in artikel 11.1 en 11.2 voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het aan haar toekomende te vorderen en het huurmateriaal terug te nemen, één en ander onder gehoudenheid van Huurder de hierdoor door All Liquids Piping geleden schade te vergoeden en onverminderd de overige aan All Liquids Piping toekomende rechten. Huurder is gehouden aan het terugnemen van het huurmateriaal door All Liquids Piping zijn volledige medewerking te verlenen. Huurder zal in een voorkomend geval aan de curator of bewindvoerder mededelen dat het huurmateriaal aan All Liquids Piping in eigendom toebehoort.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen All Liquids Piping en Huurder is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze rechtsbetrekkingen zullen bij uitsluiting, aanhangig worden gemaakt bij de rechter te Rotterdam tenzij All Liquids Piping ervoor kiest een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van huurder.