All Liquids Piping
RVS slangen
Rubber slangen
Composiet slangen
Leidingen
Flens- en draadverlopen
Bochten
T-stukken & Y-stukken
Meetstukken
+31 (0) 168 371 841 (24/7)

Algemene voorwaarden & verhuur voowaarden

Hier vindt u onze algemene voorwaarden en verhuur voorwaarden.

Algemene voowaarden

Artikel 1 Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop-, aannemings- en andere overeenkomsten van All Liquids Piping B.V, verder te noemen: All Liquids Piping, enerzijds en iedere natuurlijke en/of rechtspersoon, verder te noemen: Opdrachtgever, anderzijds inzake het leveren van producten en/of diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Voor verhuur van zaken en daaraan gerelateerde diensten gelden Verhuurvoorwaarden.


Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst
Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst wordt geacht gesloten te zijn, wanneer All Liquids Piping schriftelijk bevestigd heeft dat All Liquids Piping de opdracht aanvaardt.
Afwijkingen van en/of wijzigingen in de tot stand gekomen overeenkomsten en deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen.


Artikel 3 Prijs
Behoudens afwijkend beding is de prijs berekend voor levering "Ex Works" (af fabriek), volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding. Onder af-fabriek wordt verstaan het magazijn van All Liquids Piping of magazijn van de leverancier van All Liquids Piping.
Wanneer All Liquids Piping voor uit het buitenland te betrekken zaken een prijs in Nederlandse valuta gesteld heeft, kan deze prijs gebaseerd zijn op een buitenlandse valuta waarin All Liquids Piping haar leverancier dient te betalen. Indien in zodanig geval zich een wijziging voordoet in de ruilverhouding tussen die valuta en de Nederlandse valuta en wel in de periode tussen aanvaarding van de opdracht en de laatste betaling van al het terzake van die opdracht aan All Liquids Piping verschuldigde, of indien zich in die periode een wijziging voordoet in de voor die zaken te betalen invoerrechten en belastingen, dan kan All Liquids Piping dagprijzen hanteren.
In de door All Liquids Piping opgegeven prijs is, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld, de verschuldigde omzetbelasting niet begrepen. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en onder normale werkuren.


Artikel 4 Betaling en kosten van invordering
Alle betalingen dienen, zonder enige aftrek of verrekening, te geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door All Liquids Piping aan te wijzen bankrekening. Betalingen moeten geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft All Liquids Piping zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 15% per jaar en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 10% van het verschuldigde bedrag.


Artikel 5 Levering en levertijd
De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

a) de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b) de dag van ontvangst door All Liquids Piping van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;

c) de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

d) de dag van ontvangst door All Liquids Piping van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien een leveringsdatum of week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week.


Levertijden worden door All Liquids Piping slechts bij benadering opgegeven. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door All Liquids Piping bestelde materialen. Indien buiten schuld van All Liquids Piping vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
De zaak geldt, ten aanzien van de levertijd, als geleverd wanneer het - indien keuring is overeengekomen - voor keuring en - in de overige gevallen - voor verzending gereed is. Eén en ander nadat de Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van All Liquids Piping tot nakoming van eventuele montage- of installatieverplichtingen.
Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van All Liquids Piping ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
Behoudens grove schuld aan de zijde van All Liquids Piping, geeft overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de Opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten, of doen verrichten, van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.
Bij annulering van de overeenkomst c.q. afname van de door All Liquids Piping te leveren zaken is Opdrachtgever onmiddellijk 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd onverminderd het recht van All Liquids Piping om naast deze tegemoetkoming in de kosten en de winstderving volledige vergoeding van de Opdrachtgever wegens de door de annulering geleden schade te eisen.


Artikel 6 Tekeningen, modellen, gereedschappen, specificaties, bestekken, instructies en dergelijke
Vermelde gegevens in catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door All Liquids Piping ondertekende opdrachtbevestiging.
De door All Liquids Piping uitgebrachte aanbieding, evenals de door All Liquids Piping vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven eigendom van All Liquids Piping, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten en dergelijke, blijft exclusief voorbehouden aan All Liquids Piping, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De Opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van All Liquids Piping wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt en dat deze informatie niet zal worden gebruikt in strijd met de intellectuele rechten van derden.
De Opdrachtgever dient All Liquids Piping te vrijwaren voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken door derden jegens All Liquids Piping geldend gemaakt uit hoofde van schending van de in het vorige subartikel genoemde rechten.


Artikel 7 Transport, transportkosten en opslag
Transporten van te leveren of geleverde zaken of ter bewerking toevertrouwde zaken geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Eventueel door All Liquids Piping betaalde vrachtkosten en andere met het transport verband houdende kosten worden beschouwd als voorschot ten behoeve van de Opdrachtgever en dienen onverwijld door de Opdrachtgever vergoed te worden.
Opslagkosten ten gevolge van een verzuim van de zijde van de Opdrachtgever om de zaken na afroep over te nemen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

 

Artikel 8 Risico- en eigendomsovergang
Zodra de zaken "af fabriek" in de zin van artikel 5 als geleverd gelden, draagt de Opdrachtgever het risico voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door deze zaken voor de Opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan.
Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 5 gestelde, gaat de eigendom van het product op de Opdrachtgever over wanneer al het door de Opdrachtgever aan All Liquids Piping uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan All Liquids Piping is voldaan.
All Liquids Piping zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De Opdrachtgever zal aan All Liquids Piping alle medewerking verlenen teneinde All Liquids Piping in de gelegenheid te stellen het in dit lid opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

 

Artikel 9 Uitvoering van werkzaamheden (montage, installatie, reparatie en onderhoud)
Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat, met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving inzake veiligheid, gezondheid en milieu, de werkzaamheden zodanig kunnen worden uitgevoerd dat de veiligheid van het personeel van All Liquids Piping is gewaarborgd en hun gezondheid is beschermd.
De Opdrachtgever is jegens All Liquids Piping verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege All Liquids Piping wordt verricht volgens door of vanwege aan All Liquids Piping verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
Indien de reparatie c.q. revisie of onderhoud in een van de werkplaatsen van All Liquids Piping wordt uitgevoerd, zijn alle transport- en overige kosten buiten die terreinen gemaakt voor rekening van Opdrachtgever en zijn de te repareren of revideren zaken te allen tijde voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de Installatie schoon is en geschikt is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Indien All Liquids Piping, zonder werkzaamheden in opdracht te hebben, wel bij werkzaamheden hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de Opdrachtgever.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 zorgt de Opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a) het personeel van All Liquids Piping, zodra zij op de plaats van werkzaamheden is aangekomen, de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien All Liquids Piping dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits dit tijdig aan de Opdrachtgever is medegedeeld;

b) geschikte accommodatie en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel aanwezig zijn;

c) de toegangswegen tot de plaats van werkzaamheden geschikt zijn voor het benodigde transport en bij aanvang van en tijdens de overeengekomen uit te voeren werkzaamheden de zaken op de juiste plaats aanwezig zijn;

d) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en de overeengekomen uit te voeren werkzaamheden;

e) de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn; de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poetsen ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enzovoorts daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de Opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van All Liquids Piping staan; alle hulp te verlenen, die redelijkerwijze verlangd kan worden en elektrische energie, brandstof, water, etc., ter beschikking te stellen, alsmede stellingen, hef-, hijs- en transportwerktuigen;

f) aan All Liquids Piping op eerste verzoek werknemers ter beschikking gesteld worden;

g) Opdrachtgever ten genoegen van All Liquids Piping is verzekerd- en deze verzekering(en) minimaal laat voortduren gedurende de duur van de te verrichten werkzaamheden - tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand, veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende de uitvoering van de aan All Liquids Piping opgedragen werkzaamheden.

h) zij alle kosten draagt voor werkzaamheden als het demonteren van pijp- en uitlaatleidingen, trappen, bordessen, etc. noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden alsmede voor het weer monteren en aanbrengen daarvan na de werkzaamheden.


Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel 5 van overeenkomstige toepassing. All Liquids Piping is niet aansprakelijk voor het resultaat van een verrichte dienst wanneer die moet worden uitgevoerd binnen een door de Opdrachtgever eenzijdig vastgestelde periode, of wanneer Opdrachtgever eenzijdig bepaalt dat werknemers van de zijde van Opdrachtgever ingezet dienen te worden, noch is All Liquids Piping aansprakelijk voor overschrijding van de eenzijdig vastgestelde periode.

 

Artikel 10 Garantie
Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontvangst van het product doch uiterlijk binnen vijf dagen na de feitelijke overdracht van het product, gespecificeerd en schriftelijk te geschieden. Reclamering ter zake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen de in de leden 2 en 3 bedoelde garantietermijn eveneens via een schriftelijke gespecificeerde mededeling plaats te vinden. Bij overschrijding van genoemde termijnen vervalt elke aanspraak jegens All Liquids Piping terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen één jaar na tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat All Liquids Piping in voor zowel de deugdelijkheid van het door All Liquids Piping geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van zes maanden na levering volgens artikel 5 lid 3, en met uitsluiting van zichtbare gebreken. Indien montage c.q. installatie door Opdrachtgever is overeengekomen geldt voornoemde verplichting voor All Liquids Piping gedurende een termijn van zes maanden na montage c.q. installatie, doch uiterlijk tot negen maanden na levering volgens artikel 5 lid 3. Voor afzonderlijk geleverde onderdelen en/of toebehoren, geldt een termijn van zes maanden na bedoelde levering. Voor gebruikte producten geldt, tenzij anders overeengekomen, een termijn van twee maanden na levering volgens artikel 5 lid 3.
Leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage en/of installatie onzerzijds. Indien montage/installatie van het product door All Liquids Piping plaatsvindt gaan de in de leden 1 en 2 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door All Liquids Piping is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien na levering volgens artikel 5 lid 3, negen maanden zijn verstreken.
Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door All Liquids Piping worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van All Liquids Piping, of door toezending van een onderdeel ter vervanging. Een en ander steeds ter keuze van All Liquids Piping. Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Indien All Liquids Piping de geleverde zaken van een of meer leveranciers betrokken heeft, die All Liquids Piping een garantie bieden, die All Liquids Piping niet in staat stelt om aan de hierboven genoemde garantieverplichting te voldoen, dan is All Liquids Piping in afwijking van de hierboven genoemde garantieverplichting slechts verplicht om de voldoening door haar leveranciers aan hun garantieverplichting aan de Opdrachtgever door te geven.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden door, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a) de niet-inachtneming door Opdrachtgever van bedienings- en onderhouds- voorschriften, dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

b) gebreken die geen materiaal- en/of constructiefouten zijn, zoals gebreken als gevolg van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen van het product.

c) montage/installatie of reparatie door derden behoudens als bedoeld in lid 5 waaronder begrepen de Opdrachtgever;

d) op verzoek van de Opdrachtgever toegepaste gebruikte materialen respectievelijk zaken;

e) materialen of zaken, die door Opdrachtgever aan All Liquids Piping ter bewerking c.q. verwerking zijn verstrekt;

f) materialen, zaken, werkwijzen en constructies, welke op uitdrukkelijke instructie van de Opdrachtgever zijn toegepast, alsmede van door of namens de Opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met All Liquids Piping gesloten overeenkomst voortvloeit, is All Liquids Piping met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden.


Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande goedkeuring tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden, terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
Indien All Liquids Piping ter voldoening aan onze garantieverplichtingen onderdelen en/of producten vervangt, worden deze vervangen onderdelen/producten haar eigendom. De oorspronkelijke garantietermijn wordt bij vervanging niet verlengd. 
Terzake van door All Liquids Piping uitgevoerde inspecties, controles, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven. Evenmin aanvaardt All Liquids Piping enige verantwoordelijkheid voor ontwerpen en onderdelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 
Het beweerdelijk niet-nakomen van garantieverplichtingen ontslaat Opdracht- gever niet van zijn verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met All Liquids Piping gesloten overeenkomst. 
Terzake van de door All Liquids Piping uitgevoerde reparatie-, revisie- of onderhoudswerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden voor een periode van zes maanden indien:

a) de reparatie of onderhoud met alle daarbij naar All Liquids Piping oordeel noodzakelijk geachte werkzaamheden, vernieuwingen, aanpassingen en leveranties is uitgevoerd.

b) All Liquids Piping de wijze van uitvoering der werkzaamheden, de leiding daarbij en het aantal in te zetten monteurs en hulpkrachten heeft bepaald;

c) Opdrachtgever zich heeft onthouden van iedere vorm van ingrijpen in de aard en/of de uitvoering van de werkzaamheden. De termijn gaat in na beproeving door All Liquids Piping direct na de werkzaamheden, ongeacht of het gerepareerde, gereviseerde of onderhouden product dan in bedrijf gaat. Deze garantie omvat de enkele verplichting van All Liquids Piping om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.

De aanspraken op garantie vervallen indien:

a) het gerepareerde of gereviseerde onoordeelkundig is gebruikt;

b) door All Liquids Piping verstrekte gebruiksaanwijzingen en/of instructies of aanwijzingen niet zijn opgevolgd;

c) het herstel van gebreken door derden is geschied. 


De garantietermijn als gesteld in lid 11, wordt na het verhelpen van de gebreken niet verlengd.

 

Artikel 11 Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van All Liquids Piping onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van All Liquids Piping of diens leveranciers.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht
De aansprakelijkheid van All Liquids Piping uit hoofde van de gesloten overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 10 genoemde garantieverplichting.
Behoudens grove schuld aan de zijde van direct leidinggevenden van All Liquids Piping en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van All Liquids Piping, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, gemaximeerd tot €10.000.
De Opdrachtgever is gehouden All Liquids Piping te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen, terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van All Liquids Piping in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stellen van de Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is All Liquids Piping te harer de keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. All Liquids Piping is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het aan haar toekomende te vorderen.
Indien de behoorlijke nakoming door All Liquids Piping ten gevolge van een of meer omstandigheden die niet voor rekening van All Liquids Piping komen, waaronder de omstandigheden in artikel 11 genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft All Liquids Piping het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen tussen All Liquids Piping en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze rechtsbetrekkingen zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt voor de rechter te Rotterdam, tenzij All Liquids Piping ervoor kiest een geschil voor te leggen voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Opdrachtgever.

Verhuur voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:

All Liquids Piping: All Liquids Piping B.V.
Huurder: de contractpartij van All Liquids Piping B.V.


Artikel 2 Toepasselijkheid
Voor zover van deze voorwaarden tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken met wederzijdse overeenstemming, gelden deze voorwaarden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst inzake huur en verhuur van zaken, inclusief hiermee verband houdende diensten tussen All Liquids Piping en Huurder waarop All Liquids Piping deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.


Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst; huurperiode
Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging van All Liquids Piping, door ondertekening van de overeenkomst door partijen of wanneer All Liquids Piping met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de opdrachtbevestiging is vermeld. De huurperiode gaat in op het moment van vertrek van het materiaal uit het magazijn van All Liquids Piping en eindigt op het moment waarop het huurmateriaal door of namens Huurder in gereinigde toestand is ontvangen door All Liquids Piping bij haar magazijn. Tussen het moment van afhalen en tot het moment van ontvangst door All Liquids Piping is het huurmateriaal voor risico van Huurder.

 

Artikel 4 Huurprijs, betaling, incassokosten
Facturering vindt plaats over tweewekelijkse perioden en aan het eind van de huurovereenkomst tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Betaling van de huurprijs dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van All Liquids Piping. Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 15% per jaar. 
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 
Berekening van huurprijs geschiedt op de volgende wijze. Bij een huurperiode korter dan één week geldt:

 Dagen   Prijs t.o.v. weekprijs
 1           0,33
 2           0,45
 3           0,6
 4           0,73
 5           0,83
 6           0,92
 7           1
 

Een week is zeven dagen.


De huurprijs is exclusief BTW en eventuele verzekeringen en inclusief levering en montage.
In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de huurovereenkomst, gesloten voor bepaalde tijd, blijft het overeengekomen huurbedrag door Huurder verschuldigd. Indien het mogelijk is het huurmateriaal onder dezelfde voorwaarden en gedurende dezelfde huurperiode aan derden te verhuren, zullen de ontvangen bedragen, onder aftrek van gemaakte extra kosten, verrekend worden met het door Huurder verschuldigde. 
Indien het huurmateriaal ten gevolge van gebreken niet kan worden gebruikt, is Huurder desondanks verplicht de volledige huurprijs te betalen. Dit is slechts anders indien de gebreken direct aan All Liquids Piping zijn gemeld, het huurmateriaal zich binnen de Nederlandse landsgrenzen bevindt en de gebreken niet binnen 24 uur na melding door All Liquids Piping zijn verholpen; in dat geval is Huurder, zolang hij van het huurmateriaal geen gebruik kan maken nadat 24 uur na de melding van de gebreken aan All Liquids Piping zijn verstreken, geen huurprijs verschuldigd. Indien het huurmateriaal buiten de Nederlandse landsgrenzen is gebracht zijn alle kosten voor onderhoud en reparatie, inclusief vervanging, voor rekening van Huurder onafhankelijk van de oorzaak. 
Ingeval de kosten van All Liquids Piping stijgen ten gevolge van wijzigingen in wet- en/of regelgeving heeft All Liquids Piping het recht de huurprijs te verhogen.
Is Huurder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is All Liquids Piping gerechtigd het huurmateriaal te allen tijde terug te halen en komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Huurder.

 

Artikel 5 Levering van het huurmateriaal en emballage
Het huurmateriaal wordt door All Liquids Piping afgeleverd en geïnstalleerd bij Huurder, tenzij anders overeengekomen. Transport van het huurmateriaal van en naar magazijnen van All Liquids Piping geschiedt voor rekening van Huurder. Als bewijs van in ontvangst name door All Liquids Piping zal door All Liquids Piping een retourbon worden afgetekend.
Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is via de verharde weg en geschikt is voor aflevering en plaatsing van het huurmateriaal. Huurder zal All Liquids Piping vrijwaren voor mogelijke aanspraken van derden terzake.
Huurder is verantwoordelijk voor de eventuele emballage van het huurmateriaal en zal dit gedurende de huurperiode opslaan voor eigen rekening en risico.

 

Artikel 6 Verplichtingen van Huurder
All Liquids Piping stelt het huurmateriaal in goede en gereinigde staat ter beschikking aan Huurder. Huurder zal het huurmateriaal op het einde van de huurperiode aan All Liquids Piping retourneren in dezelfde staat, inclusief spoelverklaring zoals vermeld in het desbetreffende formulier, als waarin hij het huurmateriaal aan het begin van de huurperiode heeft ontvangen. Klachten dienen binnen 24 uur na de ter beschikking stelling van het huurmateriaal schriftelijk bij All Liquids Piping te zijn aangemeld. Met verstrijken van genoemde periode vervalt het recht op reclame. Reclames geven Huurder geen recht zijn betalingen op te schorten, compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Huurder is verplicht het huurmateriaal als een goed huisvader, voor het doel waarvoor het bestemd is en zorgvuldig te gebruiken. Het huurmateriaal is ingericht voor normale bedrijfstoestanden.
Het is Huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van All Liquids Piping niet toegestaan het huurmateriaal weder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, te bezwaren, te vervreemden, te (laten) certificeren en/of keuren en te (laten) demonteren en/of repareren. Het huurmateriaal blijft te allen tijde eigendom van All Liquids Piping.
All Liquids Piping heeft het recht om het huurmateriaal tijdens de huurperiode te vervangen door gelijkwaardig huurmateriaal, zonder dat dit Huurder recht op ontbinding of schadevergoeding geeft. Huurder dient hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.
Indien het huurmateriaal door Huurder niet in dezelfde goede en gereinigde staat wordt geretourneerd aan All Liquids Piping als waarin hij het huurmateriaal aan het begin van de huurperiode heeft ontvangen en All Liquids Piping direct, dan wel uiterlijk binnen een termijn van24 uur, na in ontvangst name van het huurmateriaal Huurder in kennis heeft gesteld van geconstateerde schade, vermissingen, verontreinigingen en/of gebreken, is Huurder aansprakelijk voor alle in dit kader door All Liquids Piping gemaakte kosten (zoals huurderving, reparatie- en reinigingskosten), onverminderd de overige aan All Liquids Piping toekomende rechten.

 

Artikel 7 Montage- en demontagewerkzaamheden
Indien geen plaatsing en/of (de)montage overeengekomen is, dient Huurder zich te houden aan de meegeleverde instructies. Indien wel plaatsing en/of (de)montage is overeengekomen gelden de volgende bepalingen:

 

Huurder is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen, en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het plaatsen en/of (de)monteren van het huurmateriaal en/of de juiste werking van het huurmateriaal in gemonteerde staat. 
Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt Huurder in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a) zodra de werknemers van All Liquids Piping op de plaats van opstelling zijn aangekomen, zij hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien dat noodzakelijk is, buiten de normale werkuren, vooropgesteld dat dit tijdig aan Huurder is medegedeeld;

b) geschikte accommodatie en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen ter plaatse aanwezig zijn;

c) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;

d) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag, (de)montage en plaatsing van het verhuurde;

e) de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap, emballage en andere zaken aanwezig zijn;

f) de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enzovoorts daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van Huurder normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van All Liquids Piping staan;

g) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming met de richtlijnen voor VCA gecertificeerd werk alsmede dat, in het kader van de werkzaamheden door All Liquids Piping aan alle overheidsvoorschriften is voldaan;

h) bij aanvang van en tijdens de werkzaamheden alle benodigde producten op de juiste plaats aanwezig zijn.


Schade en kosten, ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Huurder.

 

Artikel 8 Onderhoud; reparaties
De kosten van reparaties inclusief bijkomende kosten, zoals reiskosten, die niet voortvloeien uit de normale slijtage van het huurmateriaal, komen voor rekening van Huurder.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Indien All Liquids Piping toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst is de aansprakelijkheid van All Liquids Piping, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van All Liquids Piping beperkt tot 10.000 Euro exclusief BTW.
All Liquids Piping sluit aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uit. Elke aansprakelijkheid van All Liquids Piping jegens Huurder vervalt na verloop van één jaar nadat de overeenkomst is geëindigd.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van All Liquids Piping of haar leidinggevende ondergeschikten.
Huurder verplicht zich All Liquids Piping te vrijwaren tegen alle aanspraken die derden tegen All Liquids Piping als All Liquids Piping en/of als eigenaar van het huurmateriaal te dier zake mochten doen gelden.
Huurder is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard en door welke oorzaak ook (waaronder tevens wordt verstaan: schade aan derden, schade ontstaan door toedoen van derden, en gevolgschade, inclusief huurderving) ontstaan door of aan het huurmateriaal gedurende de huurperiode. In geval van vermissing, diefstal, beschadiging of tenietgaan van het huurmateriaal is Huurder verplicht All Liquids Piping hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Onverminderd hetgeen in de eerste zin is bepaald dient Huurder in geval van vermissing, diefstal, of tenietgaan van het huurmateriaal aan All Liquids Piping een bedrag gelijk aan de nieuwwaarde van het huurmateriaal te betalen als vergoeding voor het huurmateriaal.

 

Artikel 10 Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Verhuurvoorwaarden verstaan elke van de wil van All Liquids Piping onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van All Liquids Piping of diens leveranciers.

 

Artikel 11 Opschorting en Ontbinding
Indien Huurder niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stellen van Huurder of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is All Liquids Piping te harer de keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Indien de behoorlijke nakoming door All Liquids Piping ten gevolge van een of meer omstandigheden die niet voor rekening van All Liquids Piping komen, waaronder de omstandigheden in artikel 10 genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft All Liquids Piping het recht de overeenkomst te ontbinden.
All Liquids Piping is in de gevallen genoemd in artikel 11.1 en 11.2 voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het aan haar toekomende te vorderen en het huurmateriaal terug te nemen, één en ander onder gehoudenheid van Huurder de hierdoor door All Liquids Piping geleden schade te vergoeden en onverminderd de overige aan All Liquids Piping toekomende rechten. Huurder is gehouden aan het terugnemen van het huurmateriaal door All Liquids Piping zijn volledige medewerking te verlenen. Huurder zal in een voorkomend geval aan de curator of bewindvoerder mededelen dat het huurmateriaal aan All Liquids Piping in eigendom toebehoort.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen tussen All Liquids Piping en Huurder is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze rechtsbetrekkingen zullen bij uitsluiting, aanhangig worden gemaakt bij de rechter te Rotterdam tenzij All Liquids Piping ervoor kiest een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van huurder.

Onze certificeringen
managementsysteemcertificatie.iso9001 managementsysteemcertificatie.vca2 sir logo